ตารางกำหนดการอบรมหลักสูตรออนไลน์ HRD e Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


1/2560 2/2560 3/2560 4/2560
17 ก.พ.-31 มี.ค.60 1 เม.ย.-31 พ.ค.60 1 มิ.ย.-31 ก.ค.60 1 ส.ค.-30 ก.ย.60
17 ก.พ.-31 มี.ค.60 1 เม.ย.-31 พ.ค.60 1 มิ.ย.-31 ก.ค.60 1 ส.ค.-30 ก.ย.60
5 เม.ย.60 5 มิ.ย.60 5 ส.ค.60 5 ต.ค.60
1 001M หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (หลักสูตรสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)

โปรดศึกษารายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 1

10 วัน
2 002 หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ (หลักสูตรสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) โปรดศึกษารายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 2 78
การบริหาร
3 A00 การวางแผนกลยุทธ์ **         6
4 M01 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) **         3
5 M02 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ **         3
6 M03 การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน           3
7 M04 การสอนงาน **         3
8 M05 การให้คำปรึกษา           3
9 M06 การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ **         3
10 M07 กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา **         3
11 M08 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน           3
12 M09 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน           3
13 M10 การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ           3
14 M11 ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ           3
15 M12 ภาวะผู้นำ **         3
16 M13 การบริหารการเปลี่ยนแปลง **         3
17 M14 การบริหารความเสี่ยง           3
18 M15 การบริหารความขัดแย้ง           3
19 M16 การพัฒนาบุคลิกภาพ           3
20 M17 การเทียบเคียง (Benchmarking)           3
21 M18 การจัดลำดับความสำคัญ **         3
22 M19 องค์การแห่งการเรียนรู้           3
23 M20 การปรับปรุงการทำงาน **         3
24 M21 การคิดเชิงสังเคราะห์ **         3
25 M22 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร           3
26 M23 การบริหารงบประมาณการเงิน           3
27 M24 การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย           3
28 M25 การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ           3
29 M26 บทบาทและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งประภทอำนวยการในการบริหารจัดการภาครัฐ           3
30 M27 การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน           5
31 M28 เทคนิคการนำเสนอ           5
32 M29 การสร้างเครือข่าย (Networking) และพันธมิตร (Partner)           5
33 M30 การพัฒนาการคิด           3
34 M31 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ           3
35 M32 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน           3
36 M33 การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน           6
การเขียนหนังสือราชการ
37 A01 หลักสูตรที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ           9
38 A02 หลักสูตรที่ 2 การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ (ต้องผ่าน A01 ก่อน)           9
39 A03 หลักสูตรที่ 3 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง (ต้องผ่าน A02 ก่อน)           9
40 A04 หลักสูตรที่ 4 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี (ต้องผ่าน A03 ก่อน)           9
41 D14 เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ           6
การพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ
42 E01 ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา **         3
43 E02 ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ           3
44 E03 ความเชื่อมั่นในตนเอง           3
45 E04 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) **         3
46 E05 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน           3
47 E06 การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน           3
48 E08 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม           3
49 E09 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม **         3
50 E10 ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ           3
51 E11 การบริการที่เป็นเลิศ **         3
52 E12 คุณธรรมสำหรับข้าราชการ **         3
53 E13 บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา **         3
54 E14 การเป็นข้าราชการ           3
55 E15 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท           3
56 EC01 เศรษฐกิจพอเพียง           3
การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
57 G01 ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการทำงาน **         3
58 G02 การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual Harassment)           3
การบริหารทรัพยากรบุคคล
59 PC01 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์           6
60 PC03 ระบบพิทักษ์คุณธรรม           3
61 PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย **         3
62 PC05 HR Scorecard           6
63 PC08 การบริหารค่าตอบแทน           3
64 PC09 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ           3
65 PC12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน **         3
66 PC13 จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ           3
67 PC14 การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ           3
68 PC15 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ **         3
69 PC16 วินัยข้าราชการพลเรือน           3
70 PC17 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ           3
71 PC18 คุณภาพชีวิตในการทำงาน **         3
72 PC19 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล **         3
73 PC20 การพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล           3
74 PC21 การจัดทำตัวชี้วัด **         3
75 PC24 การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล           3
76 PC25 การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน           3
77 PC26 การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล           3
78 PC27 การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR           3
79 PC28 ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ           5
80 PC29 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ **         5
81 PC30 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล           5
82 PC31 ความรู้พื้นฐานการบรรจุและแต่งตั้ง           3
83 PC32 การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)           3
84 PC33 การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล           3
85 PC34 ระบบราชการไทย           3
86 PC35 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่           3
87 PC36 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           3
88 PC37 สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน           3
เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
89 C11 การสร้าง Website ด้วยตนเองใน 7 วัน           3
90 C19 ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์           3
91 C23 Microsoft office Word 2010           6
92 C24 Microsoft office Excel 2010           6
93 C25 Microsoft office Power point 2010           6
94 C26 Microsoft Project 2012           6
95 C27 พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design           6
เสริมทักษะด้านภาษา
96 L01 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน           6
97 L02 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน           6
98 L03 ภาษาจีน           3
99 L04 ภาษาญี่ปุ่น           3
100 L08 ภาษาเวียดนามทั่วไป           3
101 L12 ภาษาอินโดนีเซีย           3
102 L13 ภาษาลาว           5
103 L14 ภาษาเขมร           5
104 L15 ภาษาเวียดนาม           5
105 L16 ภาษาเมียนมา           5
106 L17 ภาษามลายู           5
107 L18 ภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี)           3
กฎหมายและกฏระเบียบราชการ
108 LA01 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ **         3
109 LA02 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ โปรดศึกษารายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมในหมายเหตุ ข้อ 3 3
110 LA03 สิทธิมนุษยชน           3
111 LA04 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน           3
112 LA05 บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวง           5
113 LA06 วินัยและจรรยาข้าราชการ           3
114 LA07 ระเบียบแบบแผนของทางราชการ           6
115 LA08 กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ           3
เสริมทักษะด้านอาเซียน
116 AC01 การเจรจาต่อรอง           3
117 AC02 การทำข้อตกลง           3
118 AC03 การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ           3
119 AC04 การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม           3
120 AC05 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับข้าราชการ           3
121 AC06 ความมั่นคงชายแดน           5
122 AC07 เศรษฐกิจชายแดน           5
123 AC08 บทบาทเชิงรุกของข้าราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ           5
124 AC09 การทำงานในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ           5
125 AC10 สิทธิมนุษยชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน           5
126 AC11 ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ           5
127 AC12 การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ           5
128 AC13 ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน           5
129 AC14 รู้ไว้ก่อนไปอินโดนีเซีย           5
130 AC15 หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน : ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ           3
131 AC16 ประชากรสูงวัยในอาเซียน : ความเหมือนที่แตกต่าง           3
132 AC17 จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน           3
133 AC18 จากวิถีไทยสู่วิถีอาเซียน : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน           3
134 AC19 อาเซียนกับความเชื่อมโยงในภูมิภาค (ASEAN Connectivity)           3

หมายเหตุ
1. หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (001M) (หลักสูตรสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)
     กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการ 3 กระบวนการ
คือ 1) การปฐมนิเทศ 2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / ชุดการเรียนด้วยตนเอง และ 3) การอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งทุกคนต้องเข้ารับการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลา 6 เดือน กระบวนการที่ 1 และ 3 เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัดต้องดำเนินการ สำหรับกระบวนการที่ 2 ให้ข้าราชการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกเรียนรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักงาน ก.พ. เปิดให้บริการในระบบออนไลน์ หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (รหัส 001M) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออบรมด้วยชุดการเรียนด้วยตนเองหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 1,800 บาท/ชุด (สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้) อนึ่ง หากสนใจพัฒนาตนเองด้วยชุดการเรียนด้วยตนเองสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สำนักงาน ก.พ. โทร. 0 2547 1803 หรือ 0 2547 1810

     สำหรับการอบรมด้วยระบบออนไลน์ มีระยะเวลาศึกษาอบรม 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครเข้ามาในระบบ โดยจะต้องศึกษาหลักสูตรฯ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย 4 หมวด รวม 13 วิชา เมื่ออบรมเสร็จสิ้นสามารถพิมพ์ใบรายงานผลการอบรมได้ (หลักสูตรนี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร แต่ให้ใบรายงานผลรับรองการผ่านอบรม) โดยให้ผู้เข้าอบรมลงนามในช่องผู้บันทึกคะแนน พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมายลงนามกำกับ และส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ใบรายงานผลนี้สามารถใช้ได้ 1ปี นับจากวันที่ระบบระบุการผ่านอบรมทุกวิชา) เมื่อครบกำหนด 6 เดือนระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ ผู้อบรมต้องให้ต้นสังกัดทำหนังสือขอขยายเวลาการอบรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2547 1795 หรือ 0 2547 1807 ในวัน และเวลาราชการ

2. หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ (002) (หลักสูตรสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)
     หลักสูตรนี้ คือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น ประกอบด้วยบทเรียน รวม 25 วิชา ส่วนราชการสามารถส่งเสริมให้ข้าราชการรับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรนี้ได้ เมื่อศึกษาครบและผ่านตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และใช้เวลาศึกษาตามที่ระบุไว้ในแต่ละรหัสวิชาจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ เปิดรับสมัครปีละ 4 รุ่น มีระยะเวลาศึกษาอบรม 2 ปี ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ocsc.chulaonline.net/main/MainNew002.asp

3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (LA02)
     วิชานี้ เปิดรับสมัครทุกเดือน มีระยะเวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์ เปิดรับสมัครปีละ 12 รุ่น โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 3 ทั้งนี้ จะประมวลผลทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ประกาศผล และให้พิมพ์ใบประกาศนียบัตรตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงจะผ่านการอบรม

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
(ยกเว้นหลักสูตร / วิชา 001M, 002, และ LA02)
ติดตามได้ที่ www.ocsc.go.th , https://www.facebook.com/HRDeLearning
และ http://www.thaie-learning.com/ocsc/ocsc.asp
ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุกวิชา จะได้ใบรับรองผล
และสามารถนับเวลาการอบรมออนไลน์เทียบกับการอบรมในห้องเรียน

เข้าสู่หน้าหลักสูตรอบรมออนไลน์หลักสูตรทั่วไป

 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.